سالمندت تنهاست؟ اگه اتفاقی براش بیفته 

می دونی چه هزینه های سنگینی به دوشت می افته؟

 خرید از سایت سیواپ 30،000 تومن تخفیف 

سوالی داری با  09128634236  تماس بگیر، یا