پرونده سالمند

  • Date Format: YYYY dot MM dot DD
  • آیا سالمند شما از لحاظ مالی مستقل است یا از خانواده تامین می شود؟
  • سالم / معلول حرکتی
  • توضیحات: سبک زندگی سالم شامل حساسیت روی تغذیه، تحرک، نظم در کارها و ملاحظات روحی روانی و مثبت اندیشی و امیدواری و توان ایجاد ارتباط موثر با اطرافیان می باشد.